Κενή Θέση Ασφαλιστικού Συμβούλου Πωλήσεων

Δεχόμαστε αιτήσεις με σκοπό την στελέχωση της νεοσυσταθείσας ομάδας πωλήσεων ‘Apollo Executive Team’ της Εταιρείας μας στην Λευκωσία.


Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι άτομα φιλόδοξα, δυναμικά, με επικοινωνιακές ικανότητες για να εργαστούν μέσα σε ένα σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον.


Οι νέοι/νέες συνεργάτες θα τύχουν πολύμηνης άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης από την Εταιρεία τόσο για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος όσο και για την υποστήριξη τους στην αγορά και την άριστη διεξαγωγή των εργασιών τους. Θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, κατά την οποία οι επιτυχόντες θα τύχουν επεξήγησης της θέσης εργασίας καθώς επίσης και ανάλυσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους.

Απαιτούμενα Προσόντα
  • Ελάχιστο κριτήριο: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πτυχίο στον τομέα Marketing ή συναφή τομέα θα θεωρείται πλεονέκτημα
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών MS Office (Word, Excel, Power Point & Outlook).
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες.
  • Ενθουσιώδης, Φιλόδοξος και Δυναμικός χαρακτήρας. 
  • Δυναμική & Ευχάριστη Προσωπικότητα, Ακεραιότητα και Ευθύτητα χαρακτήρα.
  • Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων.   
  • Προηγούμενη πείρα στον ασφαλιστικό τομέα ή σε παρόμοια θέση θεωρείται απαραίτητη.
Απολαβές & Άλλα Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένων μισθοδοσίας και προμηθειών.  Οι όροι εργοδότησης περιλαμβάνουν ωφελήματα όπως 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλιση Ζωής, Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Φιλοδώρημα υψηλής παραγωγικότητας κλπ. 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν γραπτώς αποστέλλοντας στην πιο κάτω διεύθυνση πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι είναι κατάλληλα άτομα για την θέση, καθώς και αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών που κατέχουν, το αργότερο μέχρι την 30/08/2021.     

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.   

Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. 

Διευθυντή Προσωπικού

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Τ.Θ. 40378, 6303 Λάρνακα

Τηλ: 24 200 813, Φαξ: 24 828 290, hrm@ydrogios.com.cy

Υποβολή Βιογραφικού